Viktig länk i vårdkedjan

Medicinsk vårdadministratör

Vill du arbeta med administration inom vården, trivs i mötet med patienter och motiveras av att samarbeta med kollegor? Då kan yrkeshögskoleutbildningen till rollen som Medicinsk vårdadministratör (MVA) vara något för dig. Det är idag brist på kvalificerade administratörer inom vården och arbetsmarknaden är god efter utbildningen.

OM UTBILDNINGEN
Läs om utbildningens innehåll och kurser samt vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser du uppnått efter avslutad utbildning:
Utdrag ur aktuell utbildningsplan (PDF)

Utbildningen är uppbyggd av lärarledda utbildningsdagar, cirka två-tre dagar i veckan, och därutöver tid för självstudier. Undervisning sker i hel- och halvklass, mindre grupper och genom handledning på plats. Utbildningen är uppdelad på ett antal delkurser, vilka var för sig har egna kursplaner och därigenom sina egna mål. Lärandet sker genom aktiv interaktion med lärare och klasskamrater. De olika momenten i utbildningen bidrar till att ge dig rätt förutsättningar för att uppnå kraven för din framtida yrkesroll. Lärande i arbete, LIA, sker i samarbete med Region Örebro Län och du genomför din praktik fem dagar per vecka under respektive LIA-period. Observera att hela region Örebro län är aktuell för LIA-placering.

Utbildningens delkurser examineras genom bland annat salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, gruppuppgifter och muntliga moment som redovisningar och seminarier.

ATT ARBETA SOM MEDICINSK VÅRDADMINISTRATÖR
De medicinska vårdadministratörerna är en viktig länk i vårdkedjan, dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation och dels för att underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras kliniska arbete med patienter. Brist på kvalificerade administratörer, pensionsavgångar inom yrkesgruppen och ändrade kompetenskrav bidrar till att det idag finns goda framtidsutsikter för den som vill utbilda sig till medicinsk vårdadministratör!

Efter examen kan du till exempel arbeta inom primärvården, slutenvården, psykiatrin, habiliteringen eller hos privata aktörer. För att bli anställd som medicinsk vårdadministratör hos Region Örebro län krävs en yrkeshögskoleexamen. I regionen är Consensus enda aktör som erbjuder den här utbildningen.

En stor del av arbetet idag innebär:

 • Att kunna utföra en korrekt och kvalitetssäkrad patientdokumentation.
 • Kontakt med patienter, vilket ställer krav på ett serviceinriktat och empatiskt förhållningssätt till andra människor.
 • Kontakt med andra professioner, både internt och externt, med fokus på patienten. Det kräver en förmåga till gott samarbete och lyhördhet.
 • Enklare hantering av webbsidor samt ekonomiadministration.
 • Vara vårdgivarens administrativa kompetens.
 • Bidra till att förbättra och skapa mer gynnsamma förutsättningar för goda administrativa rutiner.

YRKESROLLENS HISTORIK OCH UTVECKLING
Sedan yrket började formaliseras på 1950-talet har yrkesrollen varit i ständig förändring. Från att ha varit läkarens sekreterare är medicinska vårdadministratörer i dag en del i ett större administrativt sammanhang. I dag kräver yrket även andra kunskaper och kompetenser än tidigare. Arbetslivet efterfrågar inte enbart kunskap om medicinsk dokumentation och språk, utan det är även viktigt med kunskaper inom till exempel IT, ekonomi, personal och kvalitetsarbete.

Utbildningen till Medicinsk vårdadministratör har bedrivits av Consensus sedan hösten 2012, då vi första gången fick utbildningen beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen fanns tidigare på Örebro Universitet. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, nivå 5 på SeQF-skalan. Myndigheten för yrkeshögskolans beslutade 2022 om ett nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning medicinsk vårdadministratör. Utifrån ovanstående beslut har vi på Consensus justerat vår utbildning och från HT 2022 genomförs den utifrån den nya nationella utbildningsplanen.

RELATERADE LÄNKAR

FAKTA OM UTBILDNINGEN

 • 2 år (400 YH-poäng)
 • Yrkeshögskoleexamen
 • 100% studietakt (heltidsstudier)
 • Platsförlagd i Örebro
 • Egen bärbar dator rekommenderas
 • CSN-berättigad
 • Kostnadsfri

ANSÖKAN

 • Ansökan är öppen 15 februari – 15 april 2023
 • Utbildningsstart 14 augusti 2023

Ansökan är stängd och vi tar inte emot sena anmälningar.

Ansökan är stängd

 

KONTAKTA OSS

yh@consensus.nu

 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Att studera på yrkeshögskola

Behörighet – Betyg och urval

Det här krävs vid ansökan

Viktiga datum

Studiemedel och kostnader

Särskilt pedagogiskt stöd