Viktig länk i vårdkedjan

Medicinsk vårdadministratör

Vill du arbeta med administration inom vården, trivs i mötet med patienter och motiveras av att samarbeta med kollegor? Då kan yrkeshögskoleutbildningen till rollen som Medicinsk vårdadministratör (MVA) vara något för dig. Det är idag brist på kvalificerade administratörer inom vården och arbetsmarknaden är god efter utbildningen.

Efter slutförd utbildning har du en yrkeshögskoleexamen och kan arbeta inom hälso- och sjukvården.

Det finns en efterfrågan på medicinska vårdadministratörer hos olika vårdgivare. De flesta finns inom offentlig sektor, såsom sjukhus och vårdcentraler, men du kan också jobba hos privata vårdföretag.

Image

Om utbildningen

Den här utbildningen ges på helfart, det vill säga 100 % studietakt, och genomförs på plats hos oss på Aspholmen i Örebro. I anslutning till våra utbildningslokaler har du som studerande tillgång till grupprum och pentry med matsal.

Utbildningen är uppbyggd av lärarledda utbildningsdagar, cirka två-tre dagar i veckan, och därutöver tid för självstudier. Undervisning sker i hel- och halvklass, mindre grupper och genom handledning på plats. Utbildningen är uppdelad på ett antal delkurser, vilka var för sig har egna kursplaner och därigenom sina egna mål. Lärandet sker genom aktiv interaktion med lärare och klasskamrater. De olika momenten i utbildningen bidrar till att ge dig rätt förutsättningar för att uppnå kraven för din framtida yrkesroll. Lärande i arbete, LIA, sker i samarbete med Region Örebro Län och du genomför din praktik fem dagar per vecka under respektive LIA-period. Observera att hela region Örebro län är aktuell för LIA-placering.

Utbildningens delkurser examineras genom bland annat salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, gruppuppgifter och muntliga moment som redovisningar och seminarier.

 • 2-årig utbildning
 • 400 YH-poäng
 • Platsförlagd utbildning (Örebro)
 • 100 % studietakt (heltidsstudier)
 • 25 % praktik – Lärande i Arbete
 • CSN-berättigad
 • Kostnadsfri
 • Leder till yrkeshögskoleexamen
 • Egen bärbar dator rekommenderas

Utbildningen Medicinsk vårdadministratör består av ett antal delkurser där upplägget kan skilja sig åt mellan de olika delkurserna. Det är viktigt att du tar ansvar för att delta i undervisningen och tar del av det material som tillhandahålls. Du behöver ta eget initiativ för att få de kunskaper du behöver för att genomföra utbildningen. Varje delkurs har sin egen kursplan och därigenom sina egna mål.

Utbildningens delkurser:

 • Administration och ekonomi
 • Administration och hantering av allmän handling
 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära
 • Bemötande och kommunikation
 • Diagnosklassificering
 • Examensarbete
 • IT och e-hälsa
 • Lärande i arbete – LIA I (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA II (7 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA III (7 veckor)
 • Medicinsk dokumentation
 • Medicinsk terminologi och skrivregler
 • Vårdens organisation och verksamhet
 • Vårdrelaterad juridik

Under utbildningen har du kontakt med utbildningsanordnare och lärare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Vi som utbildningsanordnare rekommenderar inte arbete eller andra studier parallellt med utbildningen.

Lärande i arbete, LIA, är yrkeshögskolans form av praktik och sker på plats ute på en arbetsplats. LIA-perioderna genomförs under termin 2, 3 och 4. Observera att fysisk närvaro ute i arbetslivet är på heltid på en arbetsplats under alla tre LIA-perioder, samt att detta är obligatoriska moment under utbildningen.

Ansökan är stängd

Ansökan till medicinsk vårdadministratör är stängd. Antagningsbeskedet för dig som ansökt skickas ut vecka 25.

 • Antagningsbesked skickas ut vecka 25
 • Utbildningsstart 19 augusti 2024

Om yrket

Efter avslutad utbildning

ATT ARBETA SOM MEDICINSK VÅRDADMINISTRATÖR
De medicinska vårdadministratörerna är en viktig länk i vårdkedjan, dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation och dels för att underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras kliniska arbete med patienter. Brist på kvalificerade administratörer, pensionsavgångar inom yrkesgruppen och ändrade kompetenskrav bidrar till att det idag finns goda framtidsutsikter för den som vill utbilda sig till medicinsk vårdadministratör!

Efter examen kan du till exempel arbeta inom primärvården, slutenvården, psykiatrin, habiliteringen eller hos privata aktörer. För att bli anställd som medicinsk vårdadministratör hos Region Örebro län krävs en yrkeshögskoleexamen. I regionen är Consensus enda aktör som erbjuder den här utbildningen.

En stor del av arbetet idag innebär:

 • Att kunna utföra en korrekt och kvalitetssäkrad patientdokumentation.
 • Kontakt med patienter, vilket ställer krav på ett serviceinriktat och empatiskt förhållningssätt till andra människor.
 • Kontakt med andra professioner, både internt och externt, med fokus på patienten. Det kräver en förmåga till gott samarbete och lyhördhet.
 • Enklare hantering av webbsidor samt ekonomiadministration.
 • Vara vårdgivarens administrativa kompetens.
 • Bidra till att förbättra och skapa mer gynnsamma förutsättningar för goda administrativa rutiner.

YRKESROLLENS HISTORIK OCH UTVECKLING
Sedan yrket började formaliseras på 1950-talet har yrkesrollen varit i ständig förändring. Från att ha varit läkarens sekreterare är medicinska vårdadministratörer i dag en del i ett större administrativt sammanhang. I dag kräver yrket även andra kunskaper och kompetenser än tidigare. Arbetslivet efterfrågar inte enbart kunskap om medicinsk dokumentation och språk, utan det är även viktigt med kunskaper inom till exempel IT, ekonomi, personal och kvalitetsarbete.

Utbildningen till Medicinsk vårdadministratör har bedrivits av Consensus sedan hösten 2012, då vi första gången fick utbildningen beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen fanns tidigare på Örebro Universitet. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, nivå 5 på SeQF-skalan. Myndigheten för yrkeshögskolans beslutade 2022 om ett nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning medicinsk vårdadministratör. Utifrån ovanstående beslut har vi på Consensus justerat vår utbildning och från HT 2022 genomförs den utifrån den nya nationella utbildningsplanen.