Sätt fart på trafiken och karriären

Trafikteknik

Det finns en nationell efterfrågan på människor med kompetens inom trafikteknik. Vår tvååriga yrkeshögskoleutbildning är unik i Sverige och förbereder dig för ett yrkesliv som exempelvis trafikingenjör, trafikhandläggare, trafikplanerare, trafiksamordnare, trafikutredare, gatuinspektör eller trafikstrateg.

Efter slutförd utbildning har du en yrkeshögskoleexamen och kan arbeta inom offentlig eller privat sektor med att skapa hållbara trafikmiljöer och bättre trafikflöden.

Efter slutförd utbildning har du en yrkeshögskoleexamen och kan arbeta inom offentlig eller privat sektor med att skapa säkrare trafikmiljöer och bättre trafikflöden.

Det finns en nationell efterfrågan på människor med kompetens inom trafikteknik. Consensus tvååriga yrkeshögskoleutbildningen är unik i Sverige och förbereder dig för ett yrkesliv som exempelvis trafikingenjör, trafikhandläggare, trafikplanerare, trafiksamordnare, trafikutredare eller gatuinspektör.

Image

Om utbildningen

Utbildningen sker på helfart, det vill säga 100 % studietakt, och genomförs på distans med ett antal fysiska träffar. I samband med att varje delkurs startas upp genomförs en fysisk träff på 1–2 dagar vilka oftast förläggs i Örebro.

Undervisningen sker till stor del genom inspelade föreläsningar och livekonferenser, men även moment som inlämningsuppgifter, planlagda tillfällen för diskussioner, case, arbete i grupp, redovisningar, seminarier och hemtentamen är aktuella. De digitala momenten i utbildningen är lättåtkomliga i vår utbildningsplattform, där du kan delta i undervisningen oavsett geografisk position. Tänk på att du behöver ha tillgång till egen dator och stadig internetuppkoppling.

 • 2-årig utbildning
 • 400 YH-poäng
 • Distansutbildning med ca 10 träffar i Örebro
 • 100 % studietakt (heltidsstudier)
 • 25 % praktik – Lärande i Arbete
 • CSN-berättigad
 • Kostnadsfri
 • Leder till yrkeshögskoleexamen

Utbildningen Trafikteknik består av ett antal delkurser där upplägget kan skilja sig åt mellan de olika delkurserna. Det är viktigt att du tar ansvar för att delta på både de fysiska träffarna och tar del av det material som tillhandahålls. Det krävs mycket eget ansvar och en stor portion driv för att studera på distans. Du behöver ta eget initiativ för att få de kunskaper du behöver för att genomföra utbildningen. Varje delkurs har sin egen kursplan och därigenom sina egna mål.

Utbildningens delkurser:

 • Arbete på väg
 • Drift och underhåll av gaturummet
 • Enskilda vägar
 • Introduktion
 • IT på vägen
 • Juridik och myndighetsutövning
 • Kommunikation för trafiktekniker
 • Lärande i arbete – LIA I (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA II (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA III (8 veckor)
 • Samhällsplanering
 • Självständigt arbete och metod
 • Vägar och gators utformning

Under utbildningen har du kontakt med utbildningsanordnare och lärare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Vi som utbildningsanordnare rekommenderar inte arbete eller andra studier parallellt med utbildningen.

Lärande i arbete, LIA, är yrkeshögskolans form av praktik och sker på plats ute på en arbetsplats. LIA-perioderna genomförs under termin 2, 3 och 4. Observera att fysisk närvaro ute i arbetslivet är på heltid på en arbetsplats under alla tre LIA-perioder, samt att detta är obligatoriska moment under utbildningen.

Skicka in sen ansökan

Ordinarie ansökningsperiod är slut, men du är välkommen att skicka in en sen ansökan fram till utbildningens start. Om vi har fått in färre behöriga ansökningar än antalet platser som erbjuds, kommer vi att titta på din ansökan och då hör vi av oss till dig.

 • Sen ansökan är öppen till 19 augusti 2024
 • Antagningsbesked från ordinarie ansökningsperiod skickas ut vecka 25
 • Utbildningsstart 19 augusti 2024
Gå till sen ansökan

Om yrket

Efter avslutad utbildning

Det finns en nationell efterfrågan på människor med kompetens inom trafikteknik. Störst anställningsbehov finns idag i storstadsregionerna, men också många mindre städer i landet saknar den kompetens som du får i utbildningen.

För dig som arbetar med trafikfrågor består arbetet till stor del av kontorsarbete men inom vissa yrkesroller kan även arbete ute på fält förekomma. Arbetet handlar om att leda trafikanter rätt och att underlätta deras resande. I arbetet ingår även att göra trafikmiljön längs vägarna säkrare, tydligare och mer hållbar.

Om du efter utbildningen jobbar i en offentlig verksamhet kan du komma att arbeta med ärenden som rör trafiklagstiftning, framkomlighet och trafikmiljö där du handlägger och beslutar i relevanta ärenden och samverkar med bland annat polis, länsstyrelse och politiker. Jobbar du privat kan du till exempel jobba med trafikutredningar och riskanalyser av trafik eller infrastrukturplanering.

Yrkestitlarna varierar beroende på var i landet du söker jobb efter utbildningen och om det är inom offentlig eller privat sektor. Relevanta befattningar kan till exempel vara trafikingenjör, trafikhandläggare, trafikplanerare, trafiksamordnare, trafikutredare, gatuinspektör och trafikstrateg. Du kan även arbeta inom privat sektor som konsult med trafikrelaterade frågor.

Arbetet är varierande beroende på var du får din anställning. Det skiljer mellan offentlig och privat sektor, men också mellan olika städer i fråga om storlek, geografiskt läge och organisationsstruktur. I större organisationer blir du ofta mer specialiserad inom ett smalare område, medan du i en mindre verksamhet har ett mer övergripande ansvar inom fler olika trafik- och framkomlighetsrelaterade områden.

En välfungerande trafik är viktigt för samhället, och efter utbildningen har du möjlighet att ingå i spännande projekt kring utformningen av vår gemensamma trafikmiljö. Säkerhet står i fokus både genom utbildningen och i det kommande yrkeslivet. Viktiga egenskaper för att jobba med trafikfrågor är lyhördhet och en analytisk förmåga, oavsett om du verkar på operativ eller strategisk nivå.