YH-utbildning

Medicinsk vårdadministratör

Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk vårdadministratör har funnits hos oss på Consensus sedan hösten 2012 då vi första gången fick utbildningen beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen fanns tidigare på Örebro universitet.

Från och med utbildningsstart 2018 leder utbildningen till en yrkeshögskoleexamen, dvs nivå 5 på SeQF-skalan.

Särskilda förkunskaper

Utöver den grundläggande behörigheten kräver vi som utbildningsanordnare vissa särskilda förkunskaper gällande yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk vårdadministratör. Du uppfyller villkoren för särskilda förkunskaper om du har kurserna:

 • Svenska B/2 med lägst betyg Godkänd/E eller betyg 3 på en treårig gymnasielinje i en äldre utbildningsform
 • Engelska B/6 med lägst betyg Godkänd/E eller betyg 3 på en treårig gymnasielinje i en äldre utbildningsform
 • Datakunskap 50 p eller motsvarande.

Med motsvarande kunskap menar vi att du införskaffat dig motsvarande kunskap genom annan gymnasiekurs/datautbildning alternativt via yrkesliv. Detta ska i så fall styrkas genom betyg eller intyg.

Om yrket

Inom vården är det redan brist på kvalificerade administratörer. Samtidigt som det är stora pensionsavgångar håller kartan över vad yrkesgruppen administrativ vårdpersonal ska ha för kompetens nu och i framtiden på att förändras. Det gör att det kommer finnas goda framtidsutsikter för den som vill utbilda sig till Medicinsk vårdadministratör.

Yrkesrollens förändrade uppgifter

De medicinska vårdadministratörerna är en väldigt viktig länk i vårdkedjan för att dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation dels underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras kliniska arbete med patienter.

Ända sedan yrket började formaliseras på 1950-talet har yrkesrollen varit i ständig förändring. Från att ha varit läkarens sekreterare är man idag en del i ett större administrativa sammanhang. Utvecklingen har bland annat inneburit att det idag är mer kvalificerade arbetsuppgifter jämfört på den tid då yrket till största delen ”endast” handlade om maskinskrivning och datorjournaler. Idag kräver yrket andra kunskaper och kompetenser. I och med en yrkesutbildning finns det goda förutsättningar att förändra innehållet i utbildningen utifrån hur arbetslivet och rollen utvecklas. Idag efterfrågar arbetslivet inte enbart kunskap om medicinsk dokumentation och språk, det är även viktigt med kunskaper om till exempel IT, ekonomi, personal och kvalitetsarbete.

En stor del av arbetet idag innebär:

 • Att kunna utföra en korrekt och kvalitetssäkrad patientdokumentation.
 • Ta hand om webbsidor, intranät samt ekonomiadministration.
 • Bidra till att förbättra och skapa gynnsammare förutsättningar för goda administrativa rutiner liksom i övrigt vara den administrativa kompetens som underlättar i professionens möten med patienterna.
 • Mycket kontakt med patienter vilket ställer krav på ett serviceinriktat och empatiskt förhållningssätt till andra människor.

Efter examen kan du till exempel arbeta inom primärvården, slutenvården, psykiatrin eller habiliteringen.

För Örebro län och Region Örebro län är den här yrkeshögskoleutbildningen den enda vägen till ett jobb som Medicinsk vårdadministratör.

Om utbildningen – innehåll och kurser

Utbildningen är en campusförlagd yrkeshögskoleutbildning vilken genomförs genom heltidsstudier. Vi erbjuder en flexibel arbetsform genom en kombination av lärarledda utbildningsdagar, 2-3 dagar i veckan och därutöver tid för självstudier. Undervisning sker i helklass, halvklass, mindre grupper och genom handledning på plats i Consensus lokaler. Lärande i arbete – LIA – sker på plats i Region Örebro Län där hela regionen är aktuell.

Det är inte möjligt att studera denna utbildning på distans hos oss.

Utbildningen är uppdelad på ett antal delkurser vilka var för sig har egna kursplaner och därigenom sina egna mål. Delkurserna är:

 • Anatomi och sjukdomslära
 • Diagnosklassificering
 • Ekonomistyrning och ekonomiska begrepp
 • Introduktionskurs
 • IT i hälso- och sjukvården
 • Kommunikation, bemötande och etik
 • Kvalitet i hälso- och sjukvården
 • Lärande i arbete – LIA I (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA II (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA III (8 veckor)
 • Medicinsk administrativ språkkurs
 • Medicinsk dokumentation och administration
 • Medicinsk terminologi
 • Organisation, ledarskap och medarbetarskap
 • Självständigt arbete och metod

Utbildningen Medicinsk vårdadministratör är studiemedelsberättigad under hela studietiden. Detta gäller även när du är ute på din praktik – LIA. Du som student måste själv ta kontakt med CSN för att kunna ansöka om studiemedel. Alla dokument du behöver för att ansöka om studiemedel hittar du på Centrala studiestödsnämnden – CSN

Vi tar inte ut några avgifter för själva utbildningen. Du får dock själv stå för inköp av litteratur samt eventuella resekostnader till och från skolan samt dina LIA-platser under utbildningen.

Viktiga länkar

Region Örebro Län

Fackförbundet Vision

Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund – LSF

Framtid.se – mer information om yrket

Myndigheten för yrkeshögskolan – MYh

Centrala studiestödsnämnden – CSN