YH-utbildning

Medicinsk vårdadministratör

Vi väntar på beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan gällande start av ny klass i augusti 2022. Beslut kommer oss tillhanda i januari 2022.

Är beslutet positivt öppnar vi upp möjligheten att ansöka till ovan nämnd klass i mitten av februari 2022.

_______________________________________________________________________________

Medicinsk vårdadministratör är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning (400 YH-poäng) och har bedrivits av Consensus sedan hösten 2012 då vi första gången fick utbildningen beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen fanns tidigare på Örebro Universitet. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, nivå 5 på SeQF-skalan.

 

Om medicinska vårdadministratörer och arbetsmöjligheter

De medicinska vårdadministratörerna är en viktig länk i vårdkedjan, dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation och dels för att underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras kliniska arbete med patienter.

Brist på kvalificerade administratörer, pensionsavgångar inom yrkesgruppen och ändrade kompetenskrav bidrar till att det idag finns goda framtidsutsikter för den som vill utbilda sig till Medicinsk vårdadministratör!

Efter examen kan du till exempel arbeta inom primärvården, slutenvården, psykiatrin eller habiliteringen. För Örebro län och Region Örebro län är den här yrkeshögskoleutbildningen den enda vägen till ett jobb som Medicinsk vårdadministratör.

 

Yrkesrollens förändrade uppgifter

Ända sedan yrket började formaliseras på 1950-talet har yrkesrollen varit i ständig förändring. Från att ha varit läkarens sekreterare är medicinska vårdadministratörer idag en del i ett större administrativt sammanhang. Idag kräver yrket även andra kunskaper och kompetenser än tidigare. Idag efterfrågar arbetslivet inte enbart kunskap om medicinsk dokumentation och språk utan det är även viktigt med kunskaper inom till exempel IT, ekonomi, personal och kvalitetsarbete. I och med en yrkesutbildning finns det goda förutsättningar att förändra innehållet i utbildningen utifrån hur arbetslivet och rollen ständigt utvecklas.

 

En stor del av arbetet idag innebär:

 • Att kunna utföra en korrekt och kvalitetssäkrad patientdokumentation.
 • Ta hand om webbsidor, intranät samt ekonomiadministration.
 • Bidra till att förbättra och skapa mer gynnsamma förutsättningar för goda administrativa rutiner liksom i övrigt vara den administrativa kompetens som underlättar i professionens möten med patienterna.
 • Mycket kontakt med patienter vilket ställer krav på ett serviceinriktat och empatiskt förhållningssätt till andra människor.

 

Om utbildningen – innehåll och kurser

Utbildningen är en campusförlagd yrkeshögskoleutbildning vilken genomförs genom heltidsstudier. Vi erbjuder en flexibel arbetsform genom en kombination av lärarledda utbildningsdagar, 2-3 dagar i veckan och därutöver tid för självstudier. Undervisning sker i helklass, halvklass, mindre grupper och genom handledning på plats i Consensus lokaler. Lärande i arbete – LIA – sker på plats i Region Örebro Län där hela regionen är aktuell. Utbildningen är uppdelad på ett antal delkurser vilka var för sig har egna kursplaner och därigenom sina egna mål.

Delkurser:

 • Anatomi och sjukdomslära
 • Diagnosklassificering
 • Ekonomistyrning och ekonomiska begrepp
 • Introduktionskurs
 • IT i hälso- och sjukvården
 • Kommunikation, bemötande och etik
 • Kvalitet i hälso- och sjukvården
 • Lärande i arbete – LIA I (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA II (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA III (8 veckor)
 • Medicinsk administrativ språkkurs
 • Medicinsk dokumentation och administration
 • Medicinsk terminologi
 • Organisation, ledarskap och medarbetarskap
 • Självständigt arbete och metod

 

Viktiga länkar

Kort om Medicinsk vårdadministratör

 • 2 år
 • Yrkeshögskoleexamen
 • 100% studietakt
 • Platsförlagd i Örebro
 • Egen bärbar dator rekommenderas
 • CSN-berättigad
 • Kostnadsfri
 • Nästa utbildningsstart: augusti 2021
 • Ansökan öppnar 15 februari 2021
 • Ansök senast 15 april 2021

 

Ansökan är stängd

 

Vanliga frågor och svar

Att studera på yrkeshögskola

Behörighet – Betyg och urval

Det här krävs vid ansökan

Viktiga datum

Särskilt pedagogiskt stöd

Studiemedel och kostnader