YH-utbildning

Behörighet

För att kunna ansöka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper vilka ger behörighet. Den grundläggande behörigheten är densamma oavsett yrkeshögskoleutbildning.

För att kunna söka till våra yrkeshögskoleutbildningar måste du utöver den grundläggande behörigheten även ha särskilda förkunskaper.

 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

  1. Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

  1. Utbildning på gymnasienivå. Du är behörig om du har:
  • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd/E på minst 2250 gymnasiepoäng.
  • slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd/E på minst 2250 gymnasiepoäng.
  • en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER

Utöver den grundläggande behörigheten kräver vi som utbildningsanordnare dessutom vissa särskilda förkunskaper för varje utbildning. Se vilka under respektive utbildning.

 

REELL KOMPETENS

För dig som inte uppfyller de formella kraven finns fortfarande möjlighet att bedömas som behörig. Du söker i så fall på reell kompetens, det vill säga att du har tillskansat dig motsvarande kompetens på annat sätt och på så sätt kan tillgodogöra dig utbildningen. Om du åberopar reell kompetens i din ansökan ska du bifoga handlingar som visar att du har de kunskaper och färdigheter som krävs för utbildningen samt Formulär för kompetenskartläggning. Olika former av tester kan bli aktuella för att kartlägga din kompetens.

 

BEDÖMNING AV BEHÖRIGHET

Inkomna ansökningar behörighetbedöms löpande. De ansökningar där både den grundläggande behörigheten och de särskilda förkunskaperna uppnås går direkt vidare i ansökningsprocessen och om urval är aktuellt till detta.

Ansökningar som ska behandlas utifrån reell kompetens bedöms utifrån bifogade dokument och den sökande får besked om vilka eventuella kompletterande tester för validering som är aktuella.

Övriga ansökningar ses över utifrån om eventuell komplettering bör göras eller ej. Tills vidare behandlas dessa ansökningar som om behörigheten finns.

 

KOMPLETTERANDE BETYG

Om du ska vid ansökan läser något av de ämnen som påverkar din behörighet till utbildningen ska du bifoga ett intyg på detta i din ansökan. På intyget ska ditt namn och personnummer framgå samt när betyget kommer att vara klart. Du får komplettera med ditt nya betyg efter sista ansökningsdag till och med det datum du får besked om i antagningssystemet. Du ansvarar själv för att ladda upp dokumentet i antagningssystemet.

Visar det sig att ansökan inte kompletteras med godkänt betyg inom utsatt tid ses ansökan ofullständig och stryks därmed.

 

URVALSPROCESSEN

Om antalet behöriga sökande är högre än antalet platser vi har att erbjuda görs ett urval. Alla behöriga sökande går vidare till urvalsprocessen.

Urvalsprocessen består av ett antal tester vilka sker via webben. Till dessa måste du ha tillgång till en dator och internetuppkoppling. Andra enheter rekommenderas inte. Gäller urvalstesterna utbildningen Medicinsk vårdadministratör sker även moment på plats hos Consensus. Consensus står inte för resekostnader eller eventuell förlorad arbetsinkomst i samband med detta.

Momenten under urvalsprocessen är framtagna för att bedöma de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de sökande har och som mäter möjligheterna att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen.

Du måste genomföra urvalsprocessens alla moment efter givna instruktioner. Uteblir du faller din ansökan bort ur ansökningsprocessen.

Varje moment ger poäng utifrån förutbestämda kriterier. Poängen räknas samman och summan rangordnar de sökande. Vi har 30 platser att erbjuda och de högst rangordnade erbjuds en plats. Övriga får en numrerad reservplats och lägst nummer erbjuds löpande under sommaren en plats vid eventuella avhopp. Vi ersätter avhopp tre veckor in på utbildningen.

 

ANTAGNING

Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om vilka som blir antagna.