Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier om behovet finns.

Särskilt pedagogiskt stöd är olika former av insatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Den studerande ska komma i en jämförbar situation med andra på utbildningen när det gäller kunskapsinhämtning och examination. För att nå en jämförbar situation kan naturligtvis olika personer behöva olika typer av insatser.

Exempel på särskilt pedagogiskt stöd kan vara:

  • Anteckningsstöd
  • Inläsning av litteratur
  • Mentorstöd
  • Teckenspråkstolkning
  • Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)

Om du är i behov av förlängd studietid kan du och utbildningsanordnaren komma överens om det. Anordnaren är inte skyldig att erbjuda förlängd studietid men de flesta gör det.

Om utbildningen avslutas med en examen krävs en viss självständighet i studierna. Du kan därför inte få alltför omfattande stödinsatser.

Du kan inte kräva särskilt pedagogiskt stöd för att kompensera ledighet eller kortare sjukfrånvaro. Att det var länge sedan du studerade är inte heller ett skäl för att få särskilt pedagogiskt stöd.

Informera om ditt behov av stöd

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd är det ditt ansvar att berätta om det på skolan och även att styrka det på något sätt.

Det kan du göra till exempel genom att visa att du tidigare har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av din/dina lärare på utbildningen.

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad och bestående funktionsnedsättning kan skolan få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för stödinsatser. Då måste du lämna ett underlag som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd.

Ta kontakt med skolan i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser du kan ha behov av. Du behöver ha tänkt igenom ditt stödbehov och kunna visa på de omständigheter som talar för att du har ett behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Kom överens med skolan

Det är skolan som bedömer ditt behov av stöd med hänsyn till de underlag som du för fram. Efter det får ni tillsammans komma fram till vilka insatser du behöver för att komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbildningen. Det bör resultera i en åtgärdsplan eller liknande som både du och utbildningsanordnaren skriver under.

Lokalernas tillgänglighet

Diskrimineringslagen finns för att skydda dig med funktionsnedsättning. Enligt den ska skolan vidta skäliga åtgärder för att anpassa sina lokaler om du har behov av det.

Målet är att du ska få förutsättningar att komma i en jämförbar situation med studerande utan funktionsnedsättning.

Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en skola är skyldig att vidta utan det beror på den enskilda situationen.

Utbildningarna inom yrkeshögskolan bedrivs i lokaler som kan ha olika tillgänglighet. Kontakta den utbildning du är intresserad av om du behöver information om hur lokalerna ser ut.